Algemene Inleiding
Snoek Promo gaat met veel zorgvuldigheid en respect om met persoonsgegevens. Snoek Promo vraagt zo min mogelijk persoonsgegevens op en vernietigt deze gegevens zodra en voor zover ze niet meer nodig zijn. Er worden doorlopend technische en organisatorische maatregelen genomen om die persoonsgegevens geheim en ontoegankelijk te houden.

Met welk doel?
Snoek Promo verwerkt persoonsgegevens voor deze doeleinden:
•    vlot en klantvriendelijk bestellen, betalen en (laten) bezorgen;
•    het uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst;
•    het kunnen factureren van geleverde diensten en producten;
•    het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
•    het voorkomen van fraude.

Welke gegevens?
Snoek Promo verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, die door betrokkenen op eigen initiatief aan Snoek Promo zijn verstrekt, ten behoeve van de hierboven vermelde doelen:
•    voornaam/voorletters
•    achternaam inclusief voorvoegsels
•    adres
•    telefoonnummer
•    e-mailadres

Op welke AVG-grondslag?
Snoek Promo verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
•    wettelijke verplichting
•    uitvoering van een overeenkomst
•    verkregen toestemming van betrokkene(n)
•    gerechtvaardigd belang

Met welke derde partijen worden de gegevens gedeeld?
Snoek Promo deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan producenten, leveranciers, bezorgers en IT-leveranciers.
Daarnaast kan Snoek Promo persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Snoek Promo uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Snoek Promo ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van AVG.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Snoek Promo dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om de website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen. Informatie over uw aankopen stelt Snoek Promo in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen. Met toestemming zal Snoek Promo gegevens gebruiken voor speciale aanbiedingen en acties. Uitschrijving kan weer worden aangevraagde via niek@snoekpromo.nl.

Snoek Promo gebruikt de volgende cookies:

•    Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van de webshop. Deze cookies worden ook gebruikt als de bezoeker nog geen cookies heeft geaccepteerd.

•    Tracking cookies/Google Analytics
Google Analytics is via de instellingen van de webshop te activeren door een Google Analytics code (UA code) in te voeren. Via de instellingen van de webshop is er ook controle voor de klant van PromoCat op wanneer Analytics cookies gebruikt mogen worden, en of bepaalde onderdelen van Analytics wel of niet mogen tracken als de cookiewaarschuwing niet is geaccepteerd. Google verwerkt de cookies volgens haar online te raadplegen privacybeleid.

•    Overige cookies
Het is voor klanten van Snoek Promo mogelijk om zelf HTML en JavaScript aan hun  website toe te voegen. Hiermee kunnen dus ook andere cookies geïntroduceerd worden. Daarnaast kunnen door het invoegen van video, social media knoppen en andere objecten cookies van derde partijen worden toegevoegd. Op deze laatste twee soorten cookies heeft Snoek Promo geen invloed.

De website van Snoek Promo bevat links naar andere websites, slechts ter informatie aan de gebruikers. Snoek Promo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die andere websites.

Beveiliging?
Snoek Promo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als Snoek Promo gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Snoek Promo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiliging.

Hoe lang?
Snoek Promo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of wet- en regelgeving.

Waar heeft u, als betrokkene, recht op?
Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u/de betrokkene recht op:
•    informatie, inzage, correctie, aanvulling
•    verwijdering, afscherming, beperking, verzet
•    overdraagbaarheid
•    intrekking van eerder gegeven toestemming
U kunt naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres: administratie@snoekpromo.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Snoek Promo. Let wel: er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Snoek Promo aan een verzoek van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven vanwege de geheimhoudingsplicht en/of wettelijke bewaartermijnen.

Aanpassen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geactualiseerd op 24 augustus 2020. Snoek Promo heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Neem contact met ons op

Error 404